Technický dozor

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) stanovuje povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou, je-li, byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu (§ 152, odst. 4 cit. zákona).

Hlavním a obecným úkolem technického dozoru je pečovat o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby a se smluvními podmínkami výstavby.

Výkon technického dozoru je zapotřebí organizovat vždy podle rozsahu a stavebně technické povahy stavby tak, aby byla zajištěna spolehlivá kontrola provádění stavby.

Tuto činnost provádí v souladu se Stavebním zákonem osoba autorizovaná v oboru pozemní stavby.