BOZP a PO

Koordinátor BOZP na staveništi

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby vychází z požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů (zejména NV č.591/2006Sb a zákona č.183/2006 Sb.).

Základním smyslem koordinátora BOZP je především metodická a praktická pomoc investorům, zhotovitelům a všem odpovědným osobám z hlediska BOZP a PO.


Oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce

 • Zpracování a zaslání dokumentu dle přílohy č.4 NV č. 591/2006 Sb.
 • Konzultace a doporučení řešení k problematickým otázkám


Zpracování plánu BOZP:

 • Konzultace k povinnosti zpracovávat plán BOZP
 • Doporučovat řešení, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací
 • Zapracovat do plánu BOZP údaje, informace a postupy v podrobnostech odpovídajícím potřebám, které souvisejí s BOZP
 • Identifikace rizik BOZP k jednotlivým pracovním profesím
 • Formulovat základní požadavky na zajištění BOZP
 • Popisy prováděných prací na staveništi
 • Soupis pracovních profesí, které realizují jednotlivé práce
 • Specifikace činností prováděných dodavateli a subdodavateli
 • Specifikace odpovědností a postupů
 • Zapracování připomínek k návrhu plánu BOZP ze strany klienta

Pravidelná činnost koordinátora

 • Pravidelné prohlídky stavby a návrhy termínů kontrolních dnů
 • Vedení dokumentace koordinátora - deník koordinátora (zpracování zpráv o zjištěných nedostatcích )
 • Zápisy do stavebního deníku
 • Koordinaci spolupráce osob pověřených přijímáním opatření BOZP
 • Spolupráci při stanovování času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
 • Sledování provádění prací s ohledem na BOZP
 • Kontrola zabezpečení obvodu staveniště
 • Sledování dodržování plánu
 • Školení dodavatelských firem v rámci seznámení s pracovištěm BOZP a PO v rámci kontrolního dne