OZO

OZO v prevenci rizik BOZP a OZO v požární ochraně

OZO v prevenci rizik BOZP

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR pro oblast BOZP:
z. č. 262/2006 Sb., z. č. 309/2006 Sb., z. č. 258/2000 Sb.

 • Zpracování kompletní dokumentace BOZP
 • Identifikace a vyhodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Provádění vstupních a periodických školení
 • Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení BOZP
 • Odborná pomoc při řešení a odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání
 • Zastupování klienta při jednání s OIP
 • Provádění pravidelné kontrolní činnosti pracoviště ve smyslu §102, odst. 3 ZP
 • Provádění tematických prověrek dle ZP
 • Návrh a realizace bezpečnostního značení pracoviště dle NV č. 11/2002 Sb.
 • Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle z. č. 309/2006 Sb.
 • Zpracování provozních řádů, řádů skladů a bezpečnostních předpisů
 • Veškeré další služby v oblasti BOZP

OZO v požární ochraně

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR pro oblast PO:
z. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.

- Zpracování kompletní dokumentace
- Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek se zápisem do požární knihy
- Provádění vstupních a periodických školení
- Zpracování začlenění do kategorie dle požárního nebezpečí
- Návrh a realizace bezpečnostního značení pracoviště
- Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení PO
- Asistence při mimořádných událostech ( požár, havarijní stavy apod.)
- Součinnost při kontrole klienta HZS
- Revize a prodej přenosných hasících přístrojů (PHP) a hydrantů
- Vedeni požární knihy
- Veškeré další služby týkající se PO